Κανονισμός Άρδευσης 2020

Α Ρ Θ Ρ Ο   1

Ο προγραμματισμός άρδευσης στο Δίκτυο γίνεται με βάση ότι ο Ταυρωπός θα στείλει  40.000.000 μ3 νερού στα αντλιοστάσιά μας για τις ανάγκες του οργανισμού σε χρόνο που θα ζητηθεί από τον οργανισμό. Σε περίπτωση που δεν έχουμε στα αντλιοστάσιά μας την παραπάνω ποσότητα νερού, ο οργανισμός δεν φέρει καμία ευθύνη.

Ο Κανονισμός Άρδευσης εκδίδεται σε εφαρμογή του άρθρου 1 και 6 του από 13/9/59 Β.Δ. «περί ΟΕΒ» και αφορά την άρδευση εντός και εκτός περιοχής δικαιοδοσίας του Τ.Ο.Ε.Β. Πηνειού ευρισκομένων αγροτεμαχίων, όπως διαμορφώθηκαν με τις τελευταίες αποφάσεις του κ. Νομάρχη Λάρισας «περί επεκτάσεως των ορίων της περιμέτρου του Τ.Ο.Ε.Β. Πηνειού», υπ’ αριθμ. 5208/7-4-79, 1453/3-2-83, 19517/19-11-90  και  1291/12-2-04.

Τα όρια της νέας περιμέτρου ορίζονται επακριβώς ως εξής:

α.      Από Α’  αντλιοστάσιο Πηνειού κατά μήκος της δεξιάς πλευράς του αναχώματος αυτού μέχρι το όριο των αγροκτημάτων Γυρτώνης – Μαυρολίθου επί της τάφρου Σ5.

Από Σ5 όριο αγροκτήματος Γυρτώνης όριο αναδασμού αγροκτήματος Μακρυχωρίου

 ( Σ 53 –  Σ 54 βι  – Σ  54 β) και ακολούθως τα όρια αναδασμού Μακρυχωρίου και Γυρτώνης παράλληλα και δυτικά της Εθνικής οδού Λάρισας Θεσσαλονίκης μέχρι την 9Τ20.

β.      Από 9Τ20 δρόμο στην προέκταση αυτής – 9TV  – 9 τμ  -9 τλν  – 9 τ12 – 9τγα – πηγές Χασάμπαλης – χωματόδρομος μέχρι συναντήσεως ασφαλτοδρόμου   ΔΑΚ   χαλικόδρομος   περικλείων  τον αναδασμό Καλοχωρίου μέχρι την 1Τ – κατά μήκος της 1Τ μέχρι γέφυρας Ελευθερίου επί της δημοσίας οδού Λάρισας- Αγιάς.

γ.      Από γέφυρα Ελευθερίου κατά μήκος δημόσιας οδού Λαρίσης –Αγιάς μέχρι τον αγροτικό δρόμο Δήμητρας – Πετρογέφυρο και κατά μήκος του μέχρι την 1Τ. Κατά μήκος της 1Τ μέχρι όρια αναδασμού Δήμητρας –Πλασιάς κατά μήκος του ορίου αναδασμού Πλασιάς -Δήμητρας μέχρι το σημείο το οποίο απέχει από τον συλλεκτήρα 1Τ  500 μέτρα.

δ.      Από το ανώτερο όριο Δήμητρας – Πλασιάς κατά μήκος της νοητής γραμμής η οποία απέχει 500 μέτρα από τον άξονα του συλλεκτήρα μέχρι συναντήσεως του ορίου αναδασμού Καστρίου.

ε.      Από το όριο αναδασμού Καστρίου οριογραμμή μέχρι συναντήσεως της ασφάλτου Καλαμακίου – Αχιλλείου και στη συνέχεια οριογραμμή μέχρι σημείου που ενώνεται με την 1Τ. Κατά μήκος της 1Τ μέχρι το Ν.Α. όριο του 37 τεμαχίου του αγροκτήματος Σωτηρίου. Κατά μήκος της Ν.Α. πλευράς του 37 τεμαχίου μέχρι το Νότιο όριο του ιδίου τεμαχίου. Από το σημείο αυτό κατά μήκος της ζώνης έργων μέχρι το Δυτικό όριο του τεμαχίου 26 – κατά μήκος της πλευράς του 26 τεμαχίου μέχρι συναντήσεως με το Νότιο όριο του 16 τεμαχίου. Από το σημείο αυτό και κατά μήκος της ζώνης των έργων μέχρι το όριο αναδασμού  αγροκτημάτων Σωτηρίου – Νίκης. Κατά μήκος του ορίου αυτού μέχρι συνάντησης του με την 1Τ. Κατά μήκος των ορίων των αγροκτημάτων Νίκης – Καλαμακίου μέχρι συνάντησής του με το τεμάχιο 14 του αγροκτήματος Νίκης. Κατά μήκος της ζώνης έργων αγροκτήματος Νίκης μέχρι του τεμαχίου 81. Από το σημείο αυτό κατά μήκος της ζώνης των έργων μέχρι συναντήσεως με το Β’ Ταμιευτήρα Καλαμακίου. Κατά μήκος των ορίων του Ταμιευτήρα μέχρι συνάντησης με άσφαλτο. Κατά μήκος Νοτίως της ασφάλτου μέχρι συναντήσεως του Ν.Δ. ορίου του τεμαχίου 173 του αγροκτήματος Αχιλλείου. Από το σημείο αυτό και κατά μήκος της ζώνης των έργων μέχρι το Β.Δ. όριο του τεμαχίου 158.

Κατά μήκος της ζώνης των έργων Βόρεια μέχρι και του τεμαχίου 59 – όρια αυτού μέχρι συναντήσεως της Ανατολικής γωνίας του τεμαχίου 89. Από το σημείο αυτό κατά μήκος της ζώνης των έργων μέχρι συνάντησής της με την άσφαλτο και ανάχωμα Ταμιευτήρα Καλαμακίου. Κατά μήκος των ορίων Νοτίως του Α΄ Ταμιευτήρα μέχρι συναντήσεως του Ν.Δ. ορίου του τεμαχίου 82 του αγροκτήματος Λοφίσκου. Κατά μήκος της ζώνης έργων μέχρι όρια αναδασμών αγροκτημάτων Λοφίσκου –Μέλισσας. Κατά μήκος των ορίων αναδασμού αγροκτήματος Μέλισσας ανατολικώς, μέχρι συναντήσεως με το τεμάχιο 881 του αγροκτήματος Μέλισσας. Από το σημείο αυτό κατά μήκος της ζώνης έργων Δυτικώς μέχρι του ορίου του αγροκτήματος Μέλισσας. Κατά μήκος του ορίου αγροκτήματος Μέλισσας μέχρι συναντήσεως του σημείου που απέχει 500 μέτρα από την 1Τ. Από το σημείο αυτό νοητή γραμμή που να απέχει 500 μέτρα από τον άξονα του συλλεκτήρα 1Τ μέχρι συναντήσεως του ορίου αναδασμού Δήμητρας. Όριο αναδασμού Δήμητρας Ελευθερίου μέχρι το Ασμάκι. Κατά μήκος της τάφρου Τ8 μέχρι συναντήσεως του ορίου αναδασμού Πλασιάς –Ναμάτων.

στ.    Κατά μήκος του ορίου και συμπεριλαμβανομένου του αγροκτήματος Ναμάτων μέχρι συναντήσεως του ορίου των αγροκτημάτων Μοδέστου –Γλαύκης. Κατά μήκος του ορίου των αγροκτημάτων Μοδέστου –Γλαύκης και στην συνέχεια του ορίου των αγροκτημάτων Προδρόμου –Γλάυκης μέχρι συναντήσεως του με την τάφρο 1Τ   11V. Κατά μήκος της 1T  11V μέχρι το όριο των αγροκτημάτων Προδρόμου – Μοδέστου επί της 1T 11V και συνέχεια μέχρι την   6Σ2   με  συνάντηση της με την 1Τ12. Κατά μήκος αυτής μέχρι όριο αγροκτημάτων Μελίας – Αναγέννησης. Όριο αγροκτημάτων Μελίας – Αναγέννησης. Όριο αγροκτημάτων Μελίας –Αναγέννησης μέχρι συνάντησής του με Τ2. Κάτω της Τ2 μέχρι συναντήσεώς του με την πρώτη ζώνη έργων. Κατά μήκος της ζώνης αυτής μέχρι συνάντησής της με όριο αγροκτημάτων Μοδέστου –Προδρόμου. Από το σημείο αυτό οριογραμμή συμπεριλαμβανομένων των αγροτεμαχίων του αγροκτήματος Προδρόμου με αριθμούς 20,19,46,47,50,51,52,53,54 μέχρι το όριο αναδασμών των αγροκτημάτων του αγροκτήματος Προδρόμου – Γλαύκης. Όριο αναδασμού Γλαύκης – Προδρόμου μέχρι συναντήσεως  της τάφρου 6Τ  στον Εθνικό δρόμο Λάρισας Βόλου.

ζ.       Κατά μήκος της 6Τ μέχρι την τάφρο Αεροδρομίου – όριο αγροκτήματος Ομορφοχωρίου μέχρι την 6Τ, 6Τ μέχρι Α΄ αντλιοστάσιο Πηνειού.

Καμία υποχρέωση δεν έχει ο οργανισμός για την χορήγηση αρδευτικού νερού σε περιοχές που δεν συμπεριλαμβάνονται στον παρόντα κανονισμό  και  όσοι  παραγωγοί έχουν προγραμματίσει αρδευτικές καλλιέργειες για το 2020 εκτός περιμέτρου Τ.Ο.Ε.Β.  θα είναι υπεύθυνοι για οποιονδήποτε λόγο για την τύχη των καλλιεργειών τους.

 1. Το νερό για τις παρακάρλιες περιοχές θα διοχετεύεται από τον κεντρικό συλλεκτήρα Κάρλας 1Τ   με   ελεύθερη  ροή και επιτρέπεται το πότισμα από τον 1Τ και τα παραχάντακα τέσσερα κάθετα απ΄ευθείας για άντληση. Σε περίπτωση που η στάθμη του 1Τ πέσει και στα παραχάντακα το νερό πέσει χαμηλότερα και δεν φθάνει στο τελικό σημείο, οι αρδευτές θα παίρνουν το νερό σε όποιο σημείο βρίσκεται και θα ποτίζουν με απ΄ευθείας άντληση.

Όταν σταματήσει η υπερχείλιση του φράγματος στο Ε΄ αντλιοστάσιο και το ποτάμι  έχει πτωτική τάση, τότε θ΄ ανοίξουν όλοι οι ταμιευτήρες και το ασμάκι και θα τεθεί σε εφαρμογή το πρόγραμμα. Το νερό στον Πηνειό θα είναι μόνο για τις περιοχές που δεν εξυπηρετούνται από ταμιευτήρες ή ασμάκι.

Οι γεωτρήσεις Δικτύου του Καστρίου θα δουλεύουν μαζί με τον ταμιευτήρα και θα σταματήσουν όταν τελειώσει το νερό του ταμιευτήρα και  δεν θα ξαναδουλέψουν. Οι αρδευτές παρακαρλίων θα ποτίζουν μ ε απ΄ευθείας άντληση από την 1Τ και τα παραχάντακα του 1Τ. Οι περιοχές Μελίας – Μοδέστου θα παίρνουν νερό από την παράκαμψη του  φράγματος Προδρόμου και στα όρια της νέας περιμέτρου στην Τ2, θα γίνει φράγμα χωμάτινο με παράκαμψη, για αποφυγή πλημμύρας και θα ποτίζουν από Τ2 και από τις δύο πλευρές μέχρι 700 μέτρα με απ΄ευθείας άντληση.

Επίσης από Δ2(6Τ) τα δεξιά κτήματα της ροής του νερού από το Ομορφοχώρι στο ύψος του εργοστασίου οινοπνεύματος, μέχρι φράγμα Προδρόμου 700 μέτρα με απ΄ευθείας άντληση.

Όσοι ποτίζουν σε απόσταση μεγαλύτερη των 700 μέτρων αντίστοιχα έστω και με απ΄ευθείας άντληση έχουν πρόσθετο αρδευτικό τέλος πέντε ευρώ κατά στρέμμα επιπλέον.

Διπλή άντληση απαγορεύεται.

Όλα τα αντλιοστάσια μεγάλης παροχής μεμονωμένα, είτε ομαδικά, ιδιωτικά ή από φορείς απαγορεύεται να είναι εγκατεστημένα και να κάνουν διπλή άντληση.

Όσοι παρανομήσουν και κάνουν διπλή άντληση εντός ή εκτός περιμέτρου σε οποιοδήποτε σημείο, από την αρχή της αρδευτικής περιόδου ή μέσα στην αρδευτική περίοδο για οποιονδήποτε λόγο, θα πληρώσουν πρόσθετο αρδευτικό τέλος και θα μηνύονται.

 Σε περιπτώσεις αβαρίας αντλητικών συγκροτημάτων των αρδευτών, στην περίοδο της  σειράς, ο διευθυντής και ο πρόεδρος διά μέσου των υδρονομέων, θα δίνουν εντολή να ποτίζει ο παραγωγός στο διάστημα μη σειράς  εφόσον υπάρχει νερό. Αβαρία ή διακοπή της ΔΕΗ μικρότερη των 10 ωρών δεν λαμβάνεται υπόψη σαν αβαρία. 

Α Ρ Θ Ρ Ο   2

Η αρδευτική περίοδος αρχίζει στις 15 Μαρτίου 2020  και λήγει στις 15/09/2020   ενώ   μπορεί να αρχίσει νωρίτερα ή αργότερα, με απλή μόνον απόφαση του Δ.Σ.

Α Ρ Θ Ρ Ο   3

Για τη άρδευση των κτημάτων όλων χρησιμοποιούνται τα νερά που ανήκουν στην διοίκηση και διαχείριση του Οργανισμού.

Α Ρ Θ Ρ Ο   4

Ο Οργανισμός θα επιβάλλει πρόγραμμα άρδευσης 7 ημερών με 2 μέρες παύσης. Το πρόγραμμα θα αρχίσει στις                                   με απόφαση του Δ.Σ. που θα ανακοινωθεί 10 ημέρες νωρίτερα για να προσαρμοστούν οι καλλιέργειες στο πρόγραμμα.

Η έναρξη του προγράμματος θα έχει ως εξής:

Από 8πμ. Δευτέρας μέχρι 8πμ Σαββάτου και 2 μέρες παύση και για τους δύο κύκλους 1ο και 2ο .

Όλο το δίκτυο χωρίζεται σε 3 ζώνες: ο 1ος κύκλος έχει 2 ζώνες 1η και 2η  και ο 2ος κύκλος έχει 1ζώνη.

1ος κύκλος 1η ζώνη Νότια Πλευρά

 Από το Α΄ αντλιοστάσιο, πόρτα Δημητριάδη, αμπέλια Μελισσοχωρίου, πόρτα Ταγκάν, Νούλα, γενή Μεριά, συκιά- Γκουντάρα,  τσιμενταύλακας  Πλατυκάμπου, Γλαύκη (μικρό) και μόνο τα δεξιά κτήματα της ροής του νερού μέχρι σύνορο Γλαύκης. Οι Τραγάνες Πλατυκάμπου – Γλαύκης από αντλιοστάσιο τραγάνας. Το κάτω μέρος Πλατυκάμπου που περικλείεται από χαλικόδρομο της 7Τ άσφαλτο Αγιάς –Ασμάκι μέχρι σύνορο Πλατυκάμπου – Γλαύκης  3ο άξονα.

Ο 1ος  άξονας από ασμάκι, αντλιοστάσια γύφτισσα, τσαούσι και παλαιό ταμιευτήρα   ο   δε  μεσαίος και 3ος άξονας κάθε 7 ημέρες θα ποτίζουν από τη νέα λίμνη, με πρόγραμμα που αναφέρεται στα προγράμματα των ταμιευτήρων.

1ος κύκλος  2η ζώνη Νότια πλευρά

Από Α΄ αντλιοστάσιο, αμπελοτόπια, 19άρια Ομορφοχωρίου, αγρόκτημα Γλαύκης πλην τραγάνες, μέχρι όριο Μελίας, Αναγέννησης (νέο φράγμα χωμάτινο) 700 μέτρα από Τ2 και από τις δύο πλευρές και όριο Γλαύκης – Ναμάτων. Οι πόρτες Δημητριάδη – Ταγκάν – Συκιάς – Γκουντάρα θα είναι κλειστές και θα ανοίγουν μετά το πέρας του κύκλου, για να εξυπηρετήσουν τις περιοχές που δεν έχουν ταμιευτήρες ή ασμάκι.

Η πόρτα στα σκουπίδια θα είναι πάντα  κλειστή με την έναρξη του προγράμματος .

2ος κύκλος   1η   ζώνη  Βόρεια πλευρά

Όσοι ποτίζουν από Ε΄, Β΄, Δ΄ αντλιοστάσια, κτήματα Κουλουρίου, Γυρτώνης, Αμφιθέας, Νέσσωνα, Καλοχωρίου και τα εφαπτόμενα της 9Τ, με τις γεωτρήσεις  Καλοχωρίου  χασάμπαλη Ομορφοχωρίου, χαντάκι χαρτομάζας. Από τσιμενταύλακα Ομορφοχωρίου –Καλοχωρίου –Ελευθερίου. Από μπάρα Λύτρα και μέχρι το φρεάτιο στη στροφή, θα ποτίζονται μόνον τα αριστερά κτήματα της ροής του νερού. Τα δεξιά θα ποτίζονται από το ασμάκι.

Μετά το φρεάτιο και μέχρι τη γέφυρα Ελευθερίου, θα ποτίζουν δεξιά και αριστερά τα κτήματα Πλατυκάμπου – Καλοχωρίου –Ελευθερίου. Η Πλασιά θα ποτίζει από 1Τ απ΄ευθείας και αν έχει έλλειψη νερού ο 1Τ προ του φράγματος, θα δουλεύει το μοτέρ στην γέφυρα Καστρίου για 72 ώρες και θα αντλεί νερό από 1Τ, όταν έχει πρόγραμμα ο ταμιευτήρας Καλαμακίου. Το κτήμα Δήμητρας θα ποτίζει από ταμιευτήρα. Όπως και το κτήμα Ελευθερίου ογδοντάρια από ταμιευτήρες και ασμάκι.

Όσοι παραβιάζουν το πρόγραμμα άρδευσης θα πληρώσουν πρόσθετο αρδευτικό τέλος και θα μηνύονται για κάθε παράβαση.

Εάν κάποιο αντλιοστάσιο μείνει από νερό, θα πρέπει να σταματούν τα μπροστινά αντλιοστάσια με ευθύνη του Δ.Σ.

Συγχρόνως με το 7ήμερο πρόγραμμα θα ανοίγουν και οι ταμιευτήρες όλων των περιοχών και θα εφαρμόζεται πρόγραμμα χωριστά  για το κάθε ένα ως εξής:

ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ (ΠΑΛΙΟΣ ΚΑΙ ΝΕΟΣ)

Η  άρδευση θα γίνεται συγχρόνως προς όλες τις περιοχές που εξυπηρετεί κάθε ένας με κύκλο    7  μέρες  και   4   ημέρες παύση  και κλείσιμο των θυρών των ταμιευτήρων. Η 1η ημέρα από τις 7 θα είναι για το γέμισμα του συλλεκτήρα.

Το κτήμα Νίκης θα ποτίζει από το χαντάκι νότια του ταμιευτήρα σε απόσταση 1.300 μέτρων όπου έχει οριοθετηθεί από τον Τ.Ο.Ε.Β. και τον Δήμο Αρμενίου.

Επίσης κατά το διάστημα των επτά ημερών μπορούν να δουλεύουν και τα αντλιοστάσια του Τ.Ο.Ε.Β.  Πηνειού Αμυγδαλής – Αχιλλείου  –  Καλαμακίου για την εξυπηρέτηση των υψηλών περιοχών  τους.

Το πότισμα θα γίνεται με απ ευθείας άντληση από τον 1Τ  και τα παραχάντακα αυτού. Η  κεντρική  πόρτα Καλαμακίου θα είναι σε όλο το πρόγραμμα κλειστή. Επίσης ο οχετός στην άσφαλτο θα παίρνει νερό από παλαιά Λίμνη μόνον για τα κτήματα που δεν έχουν πρόσβαση στον 1Τ.

Τα κτήματα που έχουν πρόσβαση στον 1Τ θα ποτίζονται  από τον νέο ταμιευτήρα. Το χαντάκι που παίρνει νερό από τον οχετό στην άσφαλτο, στο τέλος θα κλειστεί με φράγμα.

Όλα τα μικρά και μεγάλα συγκροτήματα, ομαδικά ή ιδιωτικά που είναι εγκατεστημένα στον 1Τ, απαγορεύεται να κάνουν διπλή άντληση και πρέπει να απομακρυνθούν.

Απαγορεύεται κατά την περίοδο των αρδεύσεων να γεμίζουν ιδιωτικοί ταμιευτήρες. Όσοι γεμίζουν ιδιωτικούς ταμιευτήρες και την περίοδο των αρδεύσεων, θα τους επιβληθεί πρόσθετο  αρδευτικό τέλος και θα μηνύονται.

Στους ιδιοκτήτες των ιδιωτικών  ταμιευτήρων δεν θα τους επιτραπεί το γέμισμα των ταμιευτήρων, αν χρωστούν αρδευτικά τέλη και αν δεν προσέλθουν στον Τ.Ο.Ε.Β. να υπογράψουν ορισμένα έγγραφα για τη νομιμοποίησή τους και με ποιους κανόνες θα λειτουργούν.

ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑΣ ΓΛΑΥΚΗΣ

Όλο το δίκτυο που μπορεί  να εξυπηρετήσει ο ταμιευτήρας, χωρίζεται σε δύο ζώνες.

1η   ζώνη    Καραχότζα    και    2η    ζώνη (Γούρνες –  Χατζηγγέλινα) το πότισμα θα αρχίζει  με κλήρωση  για  6  ημέρες   στην   1η  ζώνη   και   8  ημέρες  στη δεύτερη ζώνη.

Όταν ποτίζει η 1η ζώνη απαγορεύεται  να ποτίζει η  2η  και όταν  ποτίζει  η  2η  ζώνη απαγορεύεται να ποτίζει η    1η  ζώνη  έστω και αν υπάρχει νερό στα χαντάκια.

Όσοι παραβιάζουν το πρόγραμμα άρδευσης θα τιμωρούνται με πρόσθετο αρδευτικό τέλος και θα μηνύονται.

ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑΣ  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

Ανοίγοντας ο ταμιευτήρας διοχετεύεται το νερό στην περιοχή ογδοντάρια στα τρία(3) κάθετα χαντάκια με την εξής σειρά άρδευσης, που θα προκύψει μετά από κλήρωση:

Τα δύο πρώτα χαντάκια θα ποτίζουν 3 ημέρες το κάθε ένα και το τρίτο χαντάκι θα ποτίζει 4 ημέρες. Αυτό θα συνεχίζεται μέχρι το τέλος του νερού.

Οι ταμιευτήρες  Καστρίου –Ναμάτων – Δήμητρας θα ποτίζουν χωρίς πρόγραμμα.

Απαγορεύεται να παραβιάζεται η σειρά άρδευσης. Οι παραβάτες θα υπόκεινται στις ποινές που προβλέπει ο κανονισμός άρδευσης και θα μηνύονται.

ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑΣ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ

Το κτήμα του Μεσαίου και Τρίτου άξονα χωρίζεται σε 2 κύκλους άρδευσης ως εξής:

Το νερό θα διοχετεύεται στον Μεσαίο άξονα διά μέσου του κλειστού αγωγού.

Ο 1ος κύκλος θα ποτίζει μέχρι και το 6ο  χαντάκι δεξιά και αριστερά για 6 μέρες  από Δευτέρα μέχρι Σάββατο και 1 μέρα παύση. Μετά την 6η μέρα θα σταματά ο 1ος κύκλος και θα ποτίζει ο   2ος  κύκλος από το 7ο χαντάκια και μέχρι τέλος για 6 μέρες από Δευτέρα έως Σάββατο και 1 μέρα παύση.  Επίσης στον κύκλο αυτό θα ποτίζουν και τα δύο και μισό χαντάκι προς Γλαύκη, δηλαδή  το  11ο , το 12ο  και το 10ο το μισό.

 Όταν ποτίζει ο ένας κύκλος  ο άλλος θα σταματά. Στο τέρμα των χαντακιών του 3ου άξονα θα κλειστούν  με  χωμάτινα φράγματα για οικονομία νερού.

Όσοι παραβιάζουν  την σειρά άρδευσης θα τιμωρούνται με πρόσθετο αρδευτικό τέλος  για κάθε παραβίαση και θα μηνύονται βάσει κανονισμού άρδευσης.

Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί  μέχρι τέλους του νερού.

Α Ρ Θ Ρ Ο   5

 1. Οι κρατικές γεωτρήσεις των ΠΑΥΥΘ  που εξοπλίστηκαν  και  παραχωρήθηκαν στον οργανισμό για χρήση θα εξυπηρετήσουν  παραγωγούς, που υπέβαλαν εμπρόθεσμα  αιτήσεις και πήραν έγγραφη άδεια του οργανισμού.

Υποχρεούνται δε όπως:

α. Συμμορφώνονται  απόλυτα  με τα προγράμματα που θα καταρτίσει  ο οργανισμός για κάθε γεώτρηση:  αριθμός ωρών, διάρκεια κάθε αλλαγής, αριθμός εκτοξευτών σε κάθε γραμμή, αριθμός γραμμών άρδευσης σε σύγχρονη λειτουργία και διάρκεια  κάθε κύκλου άρδευσης κάθε 10 μέρες  και τα δένδρα  κάθε 20 μέρες, εκτός των γεωτρήσεων που έχουν ευχέρεια (για τα δένδρα).

Όσες γεωτρήσεις έχουν κύκλο μικρότερο των 10 ημερών θα κλειδώνονται μέχρι να συμπληρώσουν  τον κύκλο των 10 ημερών με ευθύνη του υδρονομέα.

β.  Συμμορφώνονται απόλυτα προς τις οδηγίες λειτουργίας κάθε γεώτρησης οι οποίες  κρέμονται  μέσα στους οικισμούς τους.

γ.  Υπακούουν στις εντολές  των αρμόδιων υδρονομικών οργάνων καθώς και αυτών που έχουν εντολή για την παρακολούθηση της ομαλής λειτουργίας τους.

δ.  Να μην επεμβαίνουν σε καμία περίπτωση στα όργανα της γεώτρησης.

ε. Να μην διαβρέχουν με τους εκτοξευτές τον οικισμό της γεώτρησης ή τον μετασχηματιστή της ΔΕΗ.

στ.  Διακόπτουν την λειτουργία του συγκροτήματος αμέσως και να ειδοποιούν τα αρμόδια όργανα, αν παρατηρηθεί κάποια ανωμαλία στη λειτουργία του.

Σε αντίθετη περίπτωση, για τυχόν βλάβη ή φθορά, θα είναι υπεύθυνοι εκείνοι που χρησιμοποιούσαν το συγκρότημα όταν προκλήθηκε η βλάβη, αφού γίνει διοικητική εξέταση και αποδειχθεί ο αίτιος.

ζ.  Κατά τη λειτουργία της γεώτρησης απαραίτητα ένας από τους αρδευτές θα παραβρίσκεται στον οικισμό για την  παρακολούθηση  της λειτουργίας και την άμεση διακοπή της αν χρειαστεί. Ο οργανισμός  δεν φέρει καμία ευθύνη  σε  περίπτωση μείωσης της παροχής από οποιαδήποτε αιτία, ή αν το νερό της γεώτρησης υποστεί αλλοίωση από οποιαδήποτε αιτία ως προς τα χημικά του στοιχεία(άλατα κλπ.)

Α Ρ Θ Ρ Ο   6

Για όσες από τις γεωτρήσεις προγραμματίστηκαν από τον οργανισμό να λειτουργήσουν με κλειστό δίκτυο αγωγών υπό πίεση, ο οργανισμός θα φροντίσει έγκαιρα να προωθήσει τα απαραίτητα υλικά για τον σκοπό αυτό. Η διάταξη των αγωγών, καθορίζεται από τον οργανισμό, ενώ απαγορεύεται αυστηρά η αυθαίρετη διάταξη τους από τους παραγωγούς.

Καμία φθορά υλικών μη φυσιολογική δικαιολογείται από τους παραγωγούς, που είναι υπεύθυνοι για τούτο.

Α Ρ Θ Ρ Ο   7

Όταν τελειώσει  το νερό των αποθεμάτων του Πηνειού ποταμού γίνεται διαχείριση  ανάγκης. Για να λειτουργούν ισοδύναμα και ισότιμα τα αντλιοστάσια, αντλώντας το νερό ισόποσα με αυτό που εισέρχεται.

Α Ρ Θ Ρ Ο   8

 1. Εκτός των σιτηρών που το πότισμά τους δεν εμποδίζει το πότισμα των εαρινών καλλιεργειών και των νεοφύτων καλλιεργειών, που θα ποτιστούν από 1 μέχρι και 15/09/2020 όλες οι καλλιέργειες που θα αρδευτούν εντός της αρδευτικής περιόδου θα πληρώσουν ολόκληρο το αρδευτικό τέλος, όπως καθορίζονται παρακάτω:

Για τα εντός και εκτός περιοχής δικαιοδοσίας του Τ.Ο.Ε.Β. αγροτεμάχια δικτύου:

 1. Εαρινά (βαμβάκι, τεύτλα, αραβόσιτος, , σκόρδα, κρεμμύδια) 11,00  ευρώ/στρ.

Αδήλωτα 13,00  ευρώ/στρ.

 2.  Μηδική    12,00 ευρώ/στρ. Αδήλωτα 14,00 ευρώ/στρ.

 • Δένδρα     9,00  ευρώ/στρ. και για δένδρα έως και 3 ετών δυνατότητα ποτίσματος με μισό νερό που αντιστοιχεί σε 4,75 ευρώ/στρ. .
 • Φθινοπωρινή πατάτα  11,00 ευρώ/στρ. για όλα τα ποτίσματα εντός και εκτός αρδευτικής περιόδου.
 • Αρακάς, δημητριακά   3,50 ευρώ/στρ. και μόνον όσα ποτίζονται από χαντάκια, όπου διοχετεύεται νερό για πότισμα εαρινών καλλιεργειών.
 • Ρύζι  24 ευρώ/στρ.
 • Νεόφυτα τριφύλλια και άλλα νεόφυτα ποτιζόμενα  από  01/09/2020  μέχρι  15/09/2020

  5 ευρώ/στρ. , ανεξάρτητα αριθμού ποτισμάτων.

Αυτοί που ποτίζουν από ιδιωτικές γεωτρήσεις και πάθουν ζημιά αιτιολογημένη, τότε αφού κάνουν αίτηση, θα πληρώσουν για κάθε πότισμα αποδεδειγμένο   5 ευρώ/στρ.

Αν δεν κάνουν αίτηση, θα πληρώσουν όλο το αρδευτικό τέλος.

 • Τα αρδευτικά τέλη Δικτύου – Γεωτρήσεων θεωρούνται ληξιπρόθεσμα μετά την  31/12/2020. Μετά την 31/12/2020 θα επιβαρύνονται με πρόστιμο επί του συνόλου της οφειλής, βάσει του καταστατικού και της απόφασης Γ.Σ. νο 1/2020  με 1,5%  για κάθε μήνα έως το τέλος του 2021 . Μετά την 31/12/2021 το πρόστιμο ανέρχεται στο  2,5% για κάθε τρίμηνο.

Για εκτός περιμέτρου δικαιοδοσίας οργανισμού αγροτεμάχια, περιοχών μη συμπεριλαμβανομένων στο άρθρο 1   δεδομένου ότι:

α.   Είναι αδύνατο να προσδιορισθεί η παροχή του Πηνειού από σήμερα για το θέρος.

β.  Της βασικής υποχρέωσης του οργανισμού να μοιράσει το υπάρχον νερό αρχικά στα μέλη του και στις συμπεριλαμβανόμενες στο άρθρο 1  περιοχές.

Ορίζονται τα εξής:

 1. Εφόσον εξασφαλιστεί  νερό στις περιοχές του άρθρου 1, το περίσσευμα θα διοχετεύεται στα κεντρικά κανάλια των περιοχών αυτών.
 2. Ο κανονισμός  ισχύει και για τις εκτός δικαιοδοσίας  οργανισμού περιοχές, στις οποίες ενδέχεται να  χορηγηθεί  νερό με τις παραπάνω προϋποθέσεις.

Στο δίκτυο, αν δεν ποτίσει, πρέπει να το ξεδηλώσει μέχρι 15/06/2020  αλλιώς θα πληρώσει όλο το αρδευτικό τέλος.

Άρδευση από τις εξοπλισμένες γεωτρήσεις με απευθείας πίεση:

 1. Εκτός των σιτηρών που το πότισμά  τους  δεν εμποδίζει το  πότισμα των εαρινών  και των  νεοφύτων καλλιεργειών, που θα ποτιστούν από  01/09/2020  μέχρι   15/09/2020, όλες οι καλλιέργειες εντός της αρδευτικής περιόδου θα πληρώσουν ολόκληρο το αρδευτικό τέλος.

Παραγωγός που δηλώσει ότι θα ποτίσει οποιαδήποτε καλλιέργεια από γεωτρήσεις είναι γραμμένος στο πρόγραμμα και δεν την ξεδηλώνει μέχρι  15/04/2020 θα πληρώσει  όλο το αρδευτικό τέλος, άσχετα αν δεν ποτίσει καθόλου.

Για τα εντός και εκτός περιοχής δικαιοδοσίας του Τ.Ο.Ε.Β.  αγροτεμάχια  γεωτρήσεων και με διάρκεια αλλαγής  έως 4  ώρες, ανεξάρτητα αριθμού ποτισμάτων:

 1. Εαρινά (βαμβάκι)    53   ευρώ/στρ.
 2. Μηδική, τεύτλα        63   ευρώ/στρ.
 3. Αραβόσιτος        57 ευρώ/στρ. όταν πρόκειται για ενσίρωση και 61 ευρώ/στρ. όταν πρόκειται για θερισμό. Ο υδρονομέας θα είναι υπεύθυνος και θα βεβαιώνει αν η άρδευση του αραβόσιτου συνεχίζεται μέχρι το θερισμό ή διακόπτεται για ενσίρωση.
 4. Μποστάνια, δένδρα     57 ευρώ/στρ. και για δένδρα έως και 3 ετών δυνατότητα ποτίσματος με μισό νερό που αντιστοιχεί σε 39,00 ευρώ/στρ. .
 5. Καπνός, σόργος, διάφορα εαρινά  63 ευρώ/στρ.
 6. Αρακάς   10,00 ευρώ/στρ. μέχρι 15/05/2020 για κάθε πότισμα.

Το πότισμα του αρακά από γεωτρήσεις θα γίνεται σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα καταρτίσει ο οργανισμός και μετά τις  15/05/2020  δεν θα  τους  χορηγηθεί νερό.

 • Δημητριακά  10,00 ευρώ/στρ. για κάθε πότισμα και με διάρκεια αλλαγής μέχρι 4 ώρες  για όσα μπορούν να ποτιστούν από τους υπάρχοντες για εαρινά αγωγούς.
 • Νεόφυτα τριφύλλια  και άλλα νεόφυτα ποτιζόμενα  μέχρι 30/09/2020    7,50 ευρώ/στρ. για κάθε πότισμα.

Εκτός αρδευτικής περιόδου  και μέχρι 30/09/2020  τα αρδευτικά τέλη γίνονται:

 1. Από γεωτρήσεις 7,50 ευρώ/στρ. για κάθε πότισμα 4 ωρών  για οποιοδήποτε καλλιέργεια και για εκτός περιόδου και πριν από 15/03/2020 τα αρδευτικά τέλη από γεωτρήσεις γίνονται 5 ευρώ/στρ. για κάθε ελαφρύ πότισμα φυτρώματος (1-2 ώρες) για οποιαδήποτε καλλιέργεια.
 2. Από δίκτυο  4,50 ευρώ/στρ.  ανεξάρτητα αριθμού ποτισμάτων και για  οποιαδήποτε καλλιέργεια, εκτός φθινοπωρινής πατάτας.

Μετά την  30/09/2020  ο  οργανισμός δεν θα διοχετεύσει  νερό στα κανάλια, διότι συναντά τεχνικές δυσκολίες, για τούτο οι παραγωγοί να προγραμματίσουν τις καλλιέργειές τους μέχρι την παραπάνω ημερομηνία, ή να εξασφαλίσουν νερό από  ιδιωτικές  γεωτρήσεις.

Ιδιωτικές γεωτρήσεις: όσοι θέλουν να ποτίσουν στην αρχή της αρδευτικής περιόδου για φύτρωμα έως δύο νερά και μέχρι τέλος Μαΐου,  θα πληρώσουν  4,50 ευρώ  κατά στρέμμα, εφόσον το δηλώσουν από την αρχή. Σε αντίθετη περίπτωση θα πληρώσουν ολόκληρο το αρδευτικό τέλος.

Για τις γεωτρήσεις ισχύουν:

α.      Η  πομόνα θα δουλεύει  μέχρι 5 ως 5,5  ατμόσφαιρες.

β.      Κάθε διόρθωση στο πρόγραμμα θα φέρει την υπογραφή του υπεύθυνου υπαλλήλου και την σφραγίδα του οργανισμού.

γ.      Τα ακροφύσια  στα μικρά μπέκ θα είναι μέχρι 6,5  και 4,5  χιλιοστά και στις  ράμπες μέχρι 8 χιλιοστά  κατ΄ανώτερο  όριο. Ο αριθμός των εκτοξευτήρων στις ράμπες δεν θα υπερβαίνει τα 24 μέτρα για ράμπες  48 μέτρων  και τα 26 μέτρα  για ράμπες  52 μέτρων.

Κανόνια απαγορεύονται εκτός ειδικών περιπτώσεων  στα φυτρώματα και κατόπιν άδειας του οργανισμού. Οι βραχίονες θα είναι με σωλήνες διαμέτρου μέχρι 3 ιντσών και όχι μεγαλύτερης. Τα μπεκ σε τετραγωνισμένα αγροτεμάχια μπαίνουν όλα σε μια γραμμή και θα είναι μέχρι 17.

Πότισμα με λάστιχα μέχρι 25 στρέμματα κάθε γραμμή. Όσες γεωτρήσεις έχουν περισσότερες από μια γραμμή και ποτίζουν συγχρόνως 2 ή 3 γραμμές με λάστιχα θα πρέπει να είναι των ιδίων προδιαγραφών ( σταλάκτες  αυτορυθμυζόμενοι ή μη κλπ.) για να υπάρχει ισομερή παροχή και πίεση σε όλους.

δ.      Απαγορεύεται να δανείζεται το νερό από το ένα τεμάχιο στο άλλο.

ε.      Θα ποτίζονται μόνον αυτά που αναφέρονται στο πρόγραμμα. Οι παραγωγοί απαγορεύεται  να μεταχειρίζονται  τις δικλείδες και να μεταποτίζουν αγωγούς.

Οι παραβάτες  θα πληρώνουν πρόσθετο αρδ. τέλος  και θα μηνύονται.

Όσοι παραγωγοί ποτίζουν  από γεώτρηση και έχουν τα βανάκια ανοιχτά στο χωράφι τους, χωρίς να έχουν σειρά άρδευσης, θα πληρώνουν πρόσθετο αρδ. τέλος για κάθε φορά που διαπιστώνεται από τον υδρονομέα η παράβαση και θα μηνύονται.

ζ.       Για κάθε αμφιβολία ως προς το πρόγραμμα οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στα γραφεία του οργανισμού.

Στη διάρκεια ή το τέλος της αρδευτικής περιόδου, τοιχοκολλούνται στα κοινοτικά γραφεία ή καφενεία, καταστάσεις με τα ονοματεπώνυμα των αρδευτών, τα στρέμματα που πότισαν και τα χρήματα που χρεώνονται. Όποιος αμφισβητεί κάτι από τα παραπάνω, έχει δικαίωμα να υποβάλλει σε προθεσμία  15  ημερών από την τοιχοκόλληση της κατάστασης, ένσταση στον οργανισμό, όπου θα εκθέτει και τους λόγους της αμφισβήτησης. Εκπρόθεσμες ενστάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη και θα απορρίπτονται.

Προκειμένου ο οργανισμός να αντιμετωπίσει τα έξοδα λειτουργίας κατά την αρδευτική περίοδο 2020 καλεί τους παραγωγούς δικτύου και γεωτρήσεων  να πληρώσουν τα αρδευτικά τους τέλη του 2020 όλα ή μέρος και όσοι πληρώσουν μέχρι  15/07/2020 θα έχουν έκπτωση 15%, από 16/07/2020 έως 31/10/2020 θα έχουν έκπτωση 10% .

Α Ρ Θ Ρ Ο   9

Όσοι παραγωγοί δεν πληρώσουν προς τον οργανισμό τα αρδευτικά τους τέλη του 2019 σε τακτή προθεσμία, δεν θα τους χορηγηθεί νερό για άρδευση παρά μόνο όταν πληρώσουν τα αρδευτικά τέλη της προηγούμενης χρονιάς (άρθρο 5 παράγραφος 11α  και β  του καταστατικού).

Α Ρ Θ Ρ Ο   10

Κάθε αρδευτής έχει υποχρέωση να:

 1. Συμμορφώνεται  με τον κανονισμό άρδευσης  και τις τυχόν συμπληρωματικές αποφάσεις του Δ.Σ. , όπως  και τις υποδείξεις και συστάσεις των αρμοδίων οργάνων διανομής και εποπτείας του νερού.
 2. Παραβρίσκεται ο ίδιος ή με ενήλικο αντιπρόσωπό του την ημέρα και την ώρα που ορίστηκε για την παραλαβή του αρδευτικού νερού από τον αρμόδιο υδρονομέα.
 3. Παίρνει τα αναγκαία  μέτρα  για πρόληψη ζημιών από  υπερχείλιση ή διήθηση νερού στα πλησιέστερα κτήματα και αγροτικούς δρόμους.
 4. Να στεγανοποιεί  την υδροληψία μετά το τέλος της άρδευσης για να αποφεύγονται οι διαρροές και πρόκληση ζημιών.
 5. Να μην επιτραπεί στους μελισσοκόμους να τοποθετούν κυψέλες σε απόσταση μικρότερη των 30 μέτρων από τους αγωγούς των γεωτρήσεων του οργανισμού.
 6. Διατηρεί καθαρά και απαλλαγμένα από την βλάστηση τα αρδευτικά  κανάλια του κτήματός του. Να αφήνει και από τις δυο πλευρές των κοινόχρηστων αυλακιών ελεύθερη έκταση για την κυκλοφορία υδρονομέων και εναπόθεση προϊόντων εκσκαφής. Να χρησιμοποιεί το νερό μόνο όταν έχει σειρά άρδευσης, ή μετά από άδεια του υδρονομέα και σε καμία άλλη περίπτωση, ακόμα και όταν το νερό από τυχαίο γεγονός κυλά ακυβέρνητο.
 7. Απαγορεύεται η αναρρίχηση με τρακτέρ ή μηχανές επάνω στα αναχώματα των ταμιευτήρων  για άντληση νερού. Οι παρανομούντες θα πληρώνουν πρόσθετο αρδ. τέλος για κάθε μέρα παραμονής των μηχανημάτων τους και θα μηνύονται.
 8. Όποιος επεμβαίνει ή καταστρέφει πόρτα στο δίκτυο ή προξενεί οποιαδήποτε άλλη ζημιά , θα μηνύεται και θα του επιβάλλεται πρόσθετο αρδ. τέλος. Οι παρανομούντες στην σειρά άρδευσης θα πληρώσουν πρόσθετο αρδ. τέλος για κάθε παράβαση και θα μηνύονται.

Α Ρ Θ Ρ Ο   11

Απαγορεύεται η χωρίς έγκριση του οργανισμού εκτέλεση οποιονδήποτε έργων και εργασιών, που μπορούν να διαταράξουν τιε ροές ή να προκαλέσουν βλάβες των έργων.

Απαγορεύεται η εγκατάσταση φραγμάτων, η διάνοιξη φρεάτων ή μικρών γεωτρήσεων σε απόσταση μικρότερη των 20 μέτρων από το πόδι των πρανών αναχωμάτων ή των χειλιών των διωρύγων και γενικά κάθε εργασία που αναφέρεται στο άρθρο 38 του Π.Δ/τος 3881/1958.  Οι παραβάτες θα διώκονται και θα τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του παραπάνω διατάγματος.

Απαγορεύεται να ρίχνουν σκουπίδια στα κανάλια.

Απαγορεύεται να επεμβαίνει κανείς στις πόρτες διανομής ή να φυτεύει δένδρα σε απόσταση μικρότερη των 3 μ. από το πόδι των πρανών των αναχωμάτων.

Οι υδρονομείς μετά από εντολή μπορούν να μην επιτρέπουν το πότισμα σε όσους δεν συμμορφώνονται με τον παρόντα κανονισμό.

Κάθε παράπονο κατά των υδρονομέων, οι παραπονούμενοι μπορούν να το αναφέρουν στον οργανισμό μέσα σε 1-2 μέρες το πολύ.

Για κάθε ζημιά στις καλλιέργειες ή εγκαταστάσεις, από υπερχείλιση ή διήθηση του νερού, κάθε ζημιούμενος υποχρεώνεται να καταγγείλει έγγραφα το γεγονός στον οργανισμό, μέσα σε 48 ώρες. Μετά το 48ωρο, καμία ζημιά θα αναγνωρίζεται ούτε αποζημίωση θα καταβάλλεται.

Α Ρ Θ Ρ Ο   12

 1. Κάθε άλλο θέμα σχετικό με το πότισμα των κτημάτων, αν δεν συμπεριλαμβάνεται στον κανονισμό αυτόν, ρυθμίζεται με απόφαση του Δ.Σ. .
 2. Κάθε αρδευτής είναι υποχρεωμένος να δηλώνει στους υδρονομείς τα ακριβή στρέμματα και  το είδος της καλλιέργειας που θα ποτίζει, υπογράφοντας και το σχετικό δελτίο, το οποίο θα αποτελεί και αποδεικτικό στοιχείο άρδευσης.
 3. Για κάθε αρδευτή που αρνείται να υπογράψει δελτίο άρδευσης, η βεβαίωση των αρδευτικών τελών θα γίνεται βάσει δήλωσης του υδρονομέα, ότι αρνήθηκε να υπογράψει και το δελτίο αυτό θα αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο άρδευσης.

Α Ρ Θ Ρ Ο   13

Η εφαρμογή του κανονισμού ανατίθεται στα υδρονομικά όργανα, οι δε παραβάτες  θα  τιμωρούνται  σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 39,48 του ΝΔ 3881/58 *περί έργων εγγείων βελτιώσεων*  και του 12 του ΝΔ 1277/72, που τροποποίησε το άρθρο 40 του παραπάνω νόμου.

Α Ρ Θ Ρ Ο   14

Οι αρδευτές υποχρεώνονται στο τέλος κάθε χρονιάς και σε τακτικά χρονικά διαστήματα που ορίζει με ανακοινώσεις ο οργανισμός, να υποβάλλουν δηλώσεις για τα στρέμματα που θα ποτίσουν στην επόμενη χρονιά. Όσοι δεν δηλώσουν θα τους επιβάλλεται πρόσθετο αρδευτικό τέλος 2 ευρώ / στρ. για το δίκτυο και  10 ευρώ για τις γεωτρήσεις, ανάλογα με το είδος της καλλιέργειας.

Α Ρ Θ Ρ Ο   15

 1. Όποιος αρδευτής ποτίσει από γεώτρηση του ΠΑΥΥΘ κατά την διάρκεια της αρδευτικής περιόδου και μέχρι δύο νερά, για οποιονδήποτε λόγο, θα πληρώσει 10,50 ευρώ/στρ. για κάθε νερό.
 2. Τα φράγματα ασμακίου θα αλληλοτροφοδοτούνται από το 1ο  φράγμα Ομορφοχωρίου μέχρι το τελευταίο στο στόμα Ελευθερίου, ανάλογα με τις ανάγκες.

Α Ρ Θ Ρ Ο   16

Στους ταμιευτήρες όπου οι κοινότητες παραχώρησαν χώρο για την κατασκευή τους δικαίωμα άρδευσης έχουν μόνο τα κτήματα των κοινοτήτων αυτών.

Οι παραβάτες θα τιμωρούνται με πρόσθετο αρδευτικό τέλος για κάθε παράβαση και θα μηνύονται.

Α Ρ Θ Ρ Ο   17

Σε κάθε περίπτωση που θα προξενηθούν ζημιές στις καλλιέργειες από τυχόν παρεμβάσεις φορέων ή ιδιωτών ( π.χ. εγκατάσταση φραγμάτων ή διάνοιξη διωρύγων) σε συνδυασμό με ακραία καιρικά φαινόμενα, σε καμία περίπτωση δε φέρει ευθύνη ο οργανισμός, ανεξάρτητα αν το δίκτυο είναι στη δικαιοδοσία του ή όχι, αλλά οι υπαίτιοι αυτής της κατάστασης και τους καθιστούμε υπολόγους απέναντι στους ζημιωθέντες, να αποκαταστήσουν τυχόν απώλειες εισοδήματος.

Όσοι ποτίζουν από ιδιωτικές γεωτρήσεις που είναι λιγότερο από 20 μέτρα απόσταση από το χαντάκι και δεν δηλώνουν, θα πληρώσουν κανονικό αρδευτικό τέλος.

Α Ρ Θ Ρ Ο   18

Αυτός ο κανονισμός άρδευσης που αποτελείται από 18 άρθρα, καταργεί κάθε προηγούμενο στο ίδιο αντικείμενο, εγκρίθηκε με τη νο      1/2020            πράξη Γενικής Συνέλευσης και οριστικοποιήθηκε στο σύνολό του με το νο…………………………………….                                 έγγραφο της Περιφέρειας Θεσσαλίας και ισχύει μετά 10 μέρες από της νόμιμης δηλοποίησής του, αποτελεί δε αναπόσπαστο μέρος του νο 1/2020  πρακτικού Γενικής Συνέλευσης και υπογράφεται από τους  υπογράφοντες αντιπροσώπους το πρακτικό αυτής.