Αιτήσεις


ΑΙΤΗΣΗ προς Δ.Σ. Τ.Ο.Ε.Β. Πηνειού


Μπορείτε να κατεβάσετε και να συμπληρώσετε την ΑΙΤΗΣΗ προς Δ.Σ. Τ.Ο.Ε.Β. Πηνειού σε Word ή σε Pdf

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ (ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ)


Προϋποθέσεις:

 1. Να μην οφείλουν οι ιδιοκτήτες

 2. Να μην οφείλουν οι ενοικιαστές του αγροτεμαχίου

Δικαιολογητικά:

1.Ταυτότητα ή άλλο έγγραφο ταυτοπροσωπίας

2. Διεύθυνση Ιδιοκτήτη

3. Αριθμός αγροτεμαχίου

4. Ακριβή αριθμό τ.μ ή στρεμμάτων αγροτεμαχίου

5. Τοποθεσία – Τοπωνύμιο αγροτεμαχίου

6. Στοιχεία Ενοικιαστή

7. Στοιχεία Νέου Ιδιοκτήτη

 • Προς διευκόλυνση, παρακαλείται ο/η συμβολαιογράφος όπως συμπληρώνει και αποστείλει την αίτηση με τα ακριβή  στοιχεία ιδιοκτητών – αγροτεμαχίων μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση toev.pineiou.lar@gmail.com , για την αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων των ενδιαφερομένων.
 • Μπορείτε να κατεβάσετε και να συμπληρώσετε την ΑΙΤΗΣΗ για Βεβαίωση μη Οφειλής σε Word ή σε Pdf

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ


Προϋποθέσεις:

1.Να μην οφείλουν οι ιδιοκτήτες

2. Να μην οφείλουν οι ενοικιαστές του αγροτεμαχίου

Βασικά δικαιολογητικά

 1. ΑΙΤΗΣΗ προς Τ.Ο.Ε.Β. Πηνειού
 2. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ με τις συντεταγμένες Χ,Ψ του έργου (σημείου υδροληψίας) σε προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ 87.
 3. Ταυτότητα ή άλλο έγγραφο ταυτοπροσωπίας (απλή φωτοτυπία)
 4. Πληρεξούσιο έγγραφο όπου θα αναγράφονται όλα τα μέλη της ομάδας και ο νόμιμος εκπρόσωπός τους (Μόνο στη περίπτωση ομαδικού έργου)
 5. Παράβολο 30,00 ευρώ
 6. ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ (Συμβόλαιο κτήσης -Ε9)
 7. Πρόσφατος λογαριασμός ρεύματος (εφόσον το αντλιοστάσιο είναι ηλεκτροδοτούμενο).
 8. Υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνεται:

α) ότι το νερό του έργου θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την κάλυψη των αρδευτικών αναγκών των αγροτεμαχίων που αναγράφονται στην αίτηση,

β) ότι τα αγροτεμάχια που αναγράφονται στην αίτηση δεν αρδεύονται από άλλη πηγή υδροληψίας και δεν ανήκουν σε ομάδα παραγωγών,

γ) αναλυτικά η έκταση κάθε αγροτεμαχίου που αναγράφεται στην αίτηση και το είδος κάθε καλλιέργειας, καθώς επίσης και η υποχρέωση μελλοντικής ενημέρωσης της υπηρεσίας μας σε περίπτωση που υπάρξει οποιαδήποτε τροποποίηση σε κάποιο από τα προαναφερθέντα στοιχεία ή στην ιδιοκτησία αυτών.

Στο τοπογραφικό διάγραμμα θα πρέπει να εμφανίζονται ευδιάκριτα όλες οι εκτάσεις γης που εξυπηρετούνται από το συγκεκριμένο έργο υδροληψίας οι οποίες σε κάθε περίπτωση να αντιστοιχούν στους επισυναπτόμενους τίτλους ιδιοκτησίας.

Λοιπά δικαιολογητικά:

Για επιπλέον πληροφορίες και διευκρινήσεις παρακαλώ επικοινωνήστε με τα γραφεία του οργανισμού στα τηλέφωνα 2410.236857 & 2410.236862.

ΑΙΤΗΣΗ για ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΡΔΕΥΣΗΣ


Προϋποθέσεις:

 1. Να μην οφείλουν οι ιδιοκτήτες
 2. Να μην οφείλουν οι ενοικιαστές του αγροτεμαχίου

Οδηγίες συμπλήρωσης για την αίτηση:

 1. Στη στήλη «Αριθμός Αγροτεμαχίου» δηλώνεται ο αριθμός του αγροτεμαχίου βάσει συμβολαίου κτήσης αυτού.
 2. Διαφορετικά, στη στήλη «Χαρτογραφικό Υπόβαθρο» δηλώνεται ο αριθμός Χαρτογραφικού Υποβάθρου όπως αυτός αναφέρεται στη δήλωση ΟΣΔΕ του καλλιεργητή-αρδευτή.
 3. «Περιοχή-Χωριό» δηλώνεται το χωριό στο οποίο ανήκει το αγροτεμάχιο.
 4. «Δίκτυο ή Γεώτρηση» συμπληρώνεται αν το αγροτεμάχιο αρδεύεται μέσω Ελεύθερου Δικτύου (κανάλια) ή μέσω Γεωτρήσεων.
 5. «Καλλιέργεια» συμπληρώνεται η φετινή καλλιέργεια του δηλωθέντος αγροτεμαχίου.
 6. «Υδρονομέας» συμπληρώνεται αν γνωρίζετε το όνομα του Υδρονομέα που σας εξυπηρετεί στο συγκεκριμένο αγροτεμάχιο.
 7. «Πηγή Υδροληψίας»:
  *Στην περίπτωση άρδευσης από το Δίκτυο καλείστε να συμπληρώσετε την τάφρο ή την ονομασία του καναλιού από το οποίο πραγματοποιείται η άρδευση.
  *Στην περίπτωση άρδευσης από Γεώτρηση του οργανισμού παρακαλείστε να συμπληρώσετε τον αριθμό ή την ονομασία της Γεώτρησης.
 8. «Έκταση Δήλωσης» συμπληρώνεται τα ακριβή στοιχεία εκτάσεως του αγροτεμαχίου.
 9. «Ενοικιαζόμενο ή Ιδιόκτητο» συμπληρώνεται ποιο από τα δύο ισχύει.
 10. «Όνομα Ιδιοκτήτη» συμπληρώνεται το Όνομα ή το ΑΦΜ του Ιδιοκτήτη.
 11. «Παρατηρήσεις -Σχόλια» Στη στήλη αυτή μπορείτε να συμπληρώσετε δικές σας παρατηρήσεις σχετικά με τον τρόπο άρδευσης των αγροτεμαχίων που δηλώνεται στην Υ.Δ. σας.

Μπορείτε να κατεβάσετε και να συμπληρώσετε την ΑΙΤΗΣΗ για Υπεύθυνη Δήλωση Άρδευσης σε Word ή Pdf.

Αν το πλήθος των αγροτεμαχίων είναι μεγαλύτερο των γραμμών του πίνακα της Υ.Δ. μπορείτε να συνεχίσετε με τη συμπλήρωση νέας Υ.Δ.

Συμπληρώστε τα πεδία της Υ.Δ. Άρδευσης και αφού εκτυπώσετε και υπογράψετε την δήλωσή σας παρακαλείσθε να την αποστείλετε μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση toev.pineiou.lar@gmail.com