Ιστορικό


Ο Τ.Ο.Ε.Β. Πηνειού, Τοπικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων Πηνειού ποταμού, ιδρύθηκε το 1965 σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 3381/25-10-1958, διέπεται από το καταστατικό του Οργανισμού και του νόμου περί Ο.Ε.Β. και εδρεύει στη Λάρισα. Από την ίδρυση του ο οργανισμός εποπτευόταν από την Υπηρεσία Εγγείων Βελτιώσεων Υ.Ε.Β. του Υπουργείου Γεωργίας μέχρι την κατάργηση της Υ.Ε.Β. .  Από το 2010 η εποπτεία μεταβιβάστηκε δτον Δήμο Λαρισαίων στο τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και τον Μάρτιο του 2017 με το αντίστοιχο ΦΕΚ στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Ευθύνη του Τ.Ο.Ε.Β. Πηνειού είναι να ρυθμίζει τη χρήση και τη διανομή νερού με την επιβολή κανονισμών άρδευσης, ετήσιων καλλιεργητικών προγραμμάτων και επιβολής εισφορών και τελών άρδευσης, να μελετά να σχεδιάζει κατασκευές ή προσθήκες, επιβάλλοντας κυρώσεις και καταναγκαστικά μέτρα στα μέλη εκείνα που δεν εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις του νόμου.

Ο TOEB Πηνειού είναι ένας από τους μεγαλύτερους Τοπικούς Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων στην Ελλάδα, εξυπηρετώντας 145.000 στρέμματα αρδευόμενης γης.

Ο TOEB Πηνειού αποτελείται από μέλη που κατέχουν αγροτικά ακίνητα εντός της δικαιοδοσίας του οργανισμού και εξυπηρετούνται από τη δικαιοδοσία του. Τα μέλη του οργανισμού συμμετέχουν στις τοπικές συνελεύσεις, στην έδρα της κοινότητας, όπου εκλέγουν τους εκπροσώπους της Γενικής Συνέλευσης του Τ.Ο.Ε.Β. Πηνειού. με την ψηφοφορία. Οι εκπρόσωποι που εκλέγονται από τις τοπικές συνελεύσεις, για περίοδο τεσσάρων ετών, αποτελούν τη γενική συνέλευση του σώματος που είναι το διοικητικό του σώμα. Μέλη της Γενικής Συνέλευσης ορίζουν το Διοικητικό Συμβούλιο της οργάνωσης που αποτελείται από 7 εκπροσώπους της Γενικής Συνέλευσης μετά από ψηφοφορία.

Στην ιστοσελίδα του οργανισμού παραθέτουμε φωτογραφίες των ταμιευτήρων του Τ.Ο.Ε.Β. Πηνειού από την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας κατασκεύασε του ταμιευτήρες και ο Τ.Ο.Ε.Β. Πηνειού είναι υπεύθυνος για την διαχείρισή τους. Στους ταμιευτήρες γίνεται η αποθήκευση νερού κατά τους βροχερούς μήνες του Χειμώνα και το καλοκαίρι όταν οι ανάγκες για νερό άρδευσης είναι μεγάλες χρησιμοποιούμε το νερό που έχουμε αποθηκεύσει.

Ένα πολύ μεγάλο έργο που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή μας με ευθύνη της Περιφέρειας Θεσσαλίας είναι η επανασύσταση της Λίμνης Κάρλας. Μάλιστα η Περιφέρεια Θεσσαλίας έχει βραβευτεί για αυτό το έργο.


Απόφαση Νομάρχη για αριθμό στρεμμάτων και αντιπροσώπων Γ.Σ. ΤΟΕΒ Πηνειού

Πρακτικό Ιδρυτικής Γενικής Συνέλευσης ΤΟΕΒ ΠΗΝΕΙΟΥ